Quyết định số 688/QĐ-BHXH ngày 12/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020

Quyết định số 688/QĐ-BHXH ngày 12/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020