Quyết định 1957/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc ủy quyền chủ tịch UBND các huyện, thị xẫ, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động gặp khó khăn do đại dịch covid 19

Quyết định 1957/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc ủy quyền chủ tịch UBND các huyện, thị xẫ, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động gặp khó khăn do đại dịch covid 19