Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

20/4
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thống – Chuyên viên
Đ/c Thủy nghỉ phép từ 20/4-24/4
Trung tâm HCC
 
 
 

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thống – Chuyên viên
Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ ba

21/4
Sáng
Làm việc bình thường 7h
 
Đ/c Sử – Trưởng phòng
Đ/c Thống – Chuyên viên
Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Chiều

Họp giải quyết vướng mắc công tác BT, GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình duy tu, cải tạo đường Lê Tấn Trung, tại phường Trường Xuân. 14h
 
Đc Sử
 
Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ 4
22/4
Sáng
Làm việc bình thường 7h00
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thống – Chuyên viên
Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
 
Chiều Họp giải quyết khiếu nại 13h30
 
Đc Sử Thanh tra  
Thứ 5
23/4
Sáng
Làm việc bình thường 7h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 6
24/4
Sáng
Làm việc bình thường 7h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)