Kế hoạch số 32/KH-TP ngày 6/3/3029 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 32/KH-TP ngày 6/3/3029 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019