Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 01/02/2021 kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021triên khai KẾ HOẠCH TỔthực hiện quản lý nhà nước trong công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 01/02/2021 kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021triên khai KẾ HOẠCH TỔthực hiện quản lý nhà nước trong công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước