Công văn số 2498/UBND-VP ngày 7/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tam dừng các hoạt động khám bệnh nhân đạo chưa cấp thiết để phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn thành phố

Công văn số 2498/UBND-VP ngày 7/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tam dừng các hoạt động khám bệnh nhân đạo chưa cấp thiết để phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn thành phố