BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 18/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/452021 đến - 8/5/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 18/2021 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/452021 đến - 8/5/2021
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 18/2021
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 01/5/2021 đến - 8/5/2021
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
1. Hướng dẫn thanh toán chi phí chữa bệnh BHYT theo định suất
Ngày 29/4/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.
Cụ thể, quỹ định suất toàn quốc của năm giao quỹ bằng tổng của số tiền chênh lệch do tăng hoặc giảm thẻ quy đổi giữa năm giao quỹ với năm trước liền kề, chi phí tăng hoặc giảm do các yếu tố chính sách thay đổi và tổng quỹ định suất toàn quốc năm trước liền kề được quyết toán. Số tiền chênh lệch do tăng hoặc giảm thẻ quy đổi giữa năm giao quỹ năm trước liền kề được xác định như sau: (tổng cộng tiền thanh quyết toán cho định suất của toàn bộ các tỉnh trong toàn quốc/số thẻ quy đổi toàn quốc của năm trước liền kề) nhân với chênh lệch số thẻ quy đổi năm giao quỹ tăng hoặc giảm so với năm trước liền kề.
Ngoài ra, căn cứ quỹ định suất tạm giao của từng cơ sở, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm giao quỹ định suất cho từng cơ sở theo từng quý với mức và thời hạn sau đây: Giao quỹ của quý I trước ngày 30/01 của năm giao quỹ với số tiền bằng 22% của quỹ định suất tạm giao; Giao quỹ của quý II trước ngày 15/4 của năm giao quỹ với số tiền bằng 24% của quỹ định suất tạm giao;…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.
2. Chi tối đa 200.000 đồng/người/buổi họp thẩm định SGK giáo dục phổ thông
Ngày 28/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Cụ thể, các nội dung chi tổ chức họp thẩm định sách giáo khoa bao gồm: Chi thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp thẩm định; Các khoản chi phục vụ trực tiếp họp Hội đồng thẩm định; Chi giải khát giữa giờ; Chi thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định; Chi phụ cấp tiền ăn cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định; Chi tiền công họp thẩm định.
Mức chi tiền công họp thẩm định đối với Chủ tịch Hội đồng thẩm định tối đa 200.000 đồng/người/buổi; tối đa 150.000 đồng/người/buổi đối với Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định.
Ngoài ra, tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng thẩm định không quá 50.000 đồng/người/tiết. Chi tối đa 50.000 đồng/cá nhân/tiết đối với tiền công xin ý kiến chuyên gia.
3. Ngày 4/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế trong đó quy định cụ thể:
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu
Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Cách thực hiện: Qua Cổng dịch vụ công tỉnh, dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: 159B Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Phí lệ phí: Không quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
4. Ngày 4/5/2021 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam trong đó quy định cụ thể:
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
a. Danh mục TTHC mới
Tên thủ tục: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Mã số TTHC: 1.009478)
Thời gian giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Cách thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Phí lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký
b. Danh mục TTHC bị bãi bỏ
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng.
Căn cứ pháp lý: Điều 2, Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.