UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam
TẢI TẠI ĐÂY