Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/08/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Nguồn tin: vanban.chinhphu.vn