Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt danh mục TTHC trên lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền tham mưu phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND thành phố, UBND các xã, phường

Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt danh mục TTHC trên lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền tham mưu  phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND thành phố, UBND các xã, phường