Nghị quyết sô 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

Nghị quyết sô 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C