Nghị định 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Nghị định 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật