Công văn số 988/UBND-TP ngày 06/5/2021 về việc tổng hợp các quy định của pháp luạt liên quan đến xử lý các hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch

Công văn số 988/UBND-TP ngày 06/5/2021 về việc tổng hợp các quy định của pháp luạt liên quan đến xử lý các hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch