Nghị định số 139 ngày 27/11/2017 Quy định XPVPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, p

Nghị định số 139 ngày 27/11/2017 Quy định XPVPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, p