Quyết định số 4187/QĐ - UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh về Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư, tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2)

Quyết định số 4187/QĐ - UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh về Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư, tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2)