Quyến định số 4260/QĐ - UBND ngày 5/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho UBND thành phố Tam Kỳ

Quyến định số 4260/QĐ - UBND ngày 5/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho UBND thành phố Tam Kỳ