Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 24/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP  Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2019. Theo đó, chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện như sau:

- Chế độ báo cáo định kỳ là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp của các cơ quan hành chính nhà nước, được thực hiện theo chu kỳ xác định  và lặp lại nhiều lần.

- Chế độ báo cáo chuyên đề là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chất chuyên sâu  về một chủ đề nào đó  và phải thực hiện một hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định.

- Chế độ báo cáo đột xuất là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh bất thường.
TẢI TẠI ĐÂY