Nghị quyết 163/NQ-HĐND ngày 01/11/2016 của HĐND thành phố Tam Kỳ thông qua Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2016-2020