Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2017/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên tàu biển Việt Nam, công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2017/TT-BYT về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên tàu biển Việt Nam, công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên