Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng của UBND tỉnh

Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng của UBND tỉnh