Quyết định số 1764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, thư viện, di sản văn hoá, tại 05 đơn vị

Quyết định số 1764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, thư viện, di sản văn hoá, tại 05 đơn vị