Công văn số 2579/UBND-VP ngày 08/10/2021 Thực hiện một số nội dung để tổ chức tiếp công dân bằng hình thực trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh

Công văn số 2579/UBND-VP ngày 08/10/2021 Thực hiện một số nội dung để tổ chức tiếp công dân bằng hình thực trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh