Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật