Danh sách cán bộ Phòng Tư pháp và Tư pháp xã, phường

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại, email
1 Nguyễn Quốc Sử Trưởng Phòng Phòng Tư pháp
0868277701
2        
3 Phạm Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp

0905641477
 
4 Trương Thị Thủy Chuyên viên Phòng Tư pháp
-0168.563.1911
5 Ngô Thị Sương Chuyên viên Phòng Tư pháp
- 01222.455.364
-  thuysuong.lawer@gmail.com
6 Trần Lê Nghiêu Thống Chuyên viên Phòng Tư pháp
0917989588
8 Nguyễn Tiến Sĩ CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Ngọc 0914031079
9 Trần Thị Khánh Phượng CB chứng thực Xã Tam Ngọc
0973.687.366
10 Đỗ Dũng Chinh CB Tư pháp- hộ tịch P. Trường Xuân
0945.959.489
       
 
12 Cao Bá Đạt CB Tư pháp- hộ tịch P. Hòa Hương
0905.378.828
13 Nguyễn Văn Sinh CB chứng thực P. An Sơn

0978.874.441
14 Trần Trọng Cao CB Tư pháp- hộ tịch P Phước Hòa
0905.662.879
15        
16 Trần Công Văn CB Tư pháp- hộ tịch P Phước Hòa
0905.549.440
17 Đặng Ngọc Hải CB chứng thực P An Sơn
0984341605
18 Nguyễn Quang Tuấn CB Tư pháp- hộ tịch P An Xuân
0905.256.347
19 Nguyễn Văn Thịnh CB Tư pháp- hộ tịch P An Mỹ
0932.538687
20 Nguyễn Thị Kim Sang CB chứng thực P An Mỹ
0163.350.8773
21 Huỳnh Ngọc Hưng CB Tư pháp- hộ tịch P. Tân Thạnh
0905.356.065
22 Nguyễn Thị Lan CB chứng thực P. Tân Thạnh
0163.236.9343
23 Lê Văn Sơn CB Tư pháp- hộ tịch P. Hòa Thuận
0905.540.971
24 Võ Thị Thu Ba CB chứng thực P. Hòa Thuận
25 Nguyễn Văn Thưởng CB Tư pháp- hộ tịch P. An Phú
0168.4827855
         
27 Lê Văn Hiển CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Phú
0905.720020
28 Nguyễn Văn Cường CB chứng thực Xã Tam Phú 0935.702.478
29 Lê Văn Vinh CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Thăng
0983.065573
30 Phan Hoàng Chương CB chứng thực Xã Tam Thăng
31        
32 Võ Thị Hồng CB chứng thực Xã Tam Thanh 0165.628.5538
  Nguyễn Thị Lệ Hải CB chứng thực Tam Thanh