Danh sách cán bộ Phòng Tư pháp và Tư pháp xã, phường

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại, email
1 Nguyễn Quốc Sử Trưởng Phòng Phòng Tư pháp
Kesitinh355@gmail.com
0935634572
2 Nguyễn Thị Én P. Trưởng Phòng Phòng Tư pháp
0911091282

3 Phạm Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp

0905641477
 
4 Trương Thị Thủy Chuyên viên Phòng Tư pháp
-0168.563.1911
5 Ngô Thị Sương Chuyên viên Phòng Tư pháp
- 01222.455.364
-  thuysuong.lawer@gmail.com
6 Trần Lê Nghiêu Thống Chuyên viên Phòng Tư pháp
0917989588
8 Nguyễn Tiến Sĩ CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Ngọc 0914031079
9 Trần Thị Khánh Phượng CB chứng thực Xã Tam Ngọc
0973.687.366
10 Đỗ Dũng Chinh CB Tư pháp- hộ tịch P. Trường Xuân
0945.959.489
       
01222.555.809
12 Cao Bá Đạt CB Tư pháp- hộ tịch P. An Sơn
0905.378.828
13 Nguyễn Văn Sinh CB chứng thực P. An Sơn

0978.874.441
14 Trần Trọng Cao CB Tư pháp- hộ tịch P Hòa Hương
0905.662.879
15        
16 Trần Công Văn CB Tư pháp- hộ tịch P Phước Hòa
0905.549.440
17 Đặng Ngọc Hải CB chứng thực P Phước Hòa
0984341605
18 Nguyễn Quang Tuấn CB Tư pháp- hộ tịch P An Xuân
0905.256.347
19 Nguyễn Văn Thịnh CB Tư pháp- hộ tịch P An Mỹ
0932.538687
20 Nguyễn Thị Kim Sang CB chứng thực P An Mỹ
0163.350.8773
21 Huỳnh Ngọc Hưng CB Tư pháp- hộ tịch P. Tân Thạnh
0905.356.065
22 Nguyễn Thị Lan CB chứng thực P. Tân Thạnh
0163.236.9343
23 Lê Văn Sơn CB Tư pháp- hộ tịch P. Hòa Thuận
0905.540.971
24 Võ Thị Thu Ba CB chứng thực P. Hòa Thuận
25 Nguyễn Văn Thưởng CB Tư pháp- hộ tịch P. An Phú
0168.4827855
         
27 Lê Văn Hiển CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Phú
0905.720020
28 Nguyễn Văn Cường CB chứng thực Xã Tam Phú 0935.702.478
29 Lê Văn Vinh CB Tư pháp- hộ tịch Xã Tam Thăng
0983.065573
30 Phan Hoàng Chương CB chứng thực Xã Tam Thăng
31        
32 Võ Thị Hồng CB chứng thực Xã Tam Thanh 0165.628.5538