Khi nào các ứng cử viên được vận động bầu cử?

(ĐBNDO) - "Đối với những ứng cử viên, thời hạn vận động bầu cử phải tính từ khi danh sách chính thức được công bố sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đáp ứng tất cả các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND được quy định trong Luật tổ chức QH, trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; được cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú tín nhiệm thì đưa vào danh sách chính thức và khi danh sách chính thức đó được công bố công khai thì việc vận động bầu cử mới chính thức bắt đầu"- Phó tổng thư ký QH Lê Minh Thông cho biết.

Thưa ông, vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền về vận động bầu cử đối với mỗi ứng cử viên được thể hiện như thế nào?

PCN Lê Minh Thông: Các cơ quan báo chí, truyền thông có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền công tác bầu cử đến toàn bộ các tầng lớp nhân dân theo đề cương đã được Ban tuyên giáo Trung ương xây dựng và một kế hoạch phổ biến tuyên truyền được Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng.

Hiện nay, tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đang chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền để làm sao cho tất cả các tầng lớp nhân dân hiểu biết một cách sâu rộng, đầy đủ các quy định của Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, hiểu rõ được ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp lần này. Đồng thời, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phải làm sao về nguyên tắc, điều kiện, phương thức vận động bầu cử phải đúng với mỗi ứng cử viên một cách công bằng, công khai. Cho nên, công tác bầu cử, vận động bầu cử phải được tuân thủ theo đúng điều 63 của Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND với ba nguyên tắc căn bản: thứ nhất, việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng đúng pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội; thứ hai, người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; thứ ba, các tổ chức phụ trách bầu cử và các thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Đây là ba nguyên tắc phải tuân thủ, quán triệt trong suốt quá trình vận động bầu cử. 

Vậy thời điểm nào cho việc vận động bầu cử đối với các ứng cử viên là hợp lý, thưa ông?

PCN Lê Minh Thông: Luật quy định rất rõ, thời gian tiến hành vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức đối với những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu là 24 giờ. Như vậy, đối với những ứng cử viên, thời hạn vận động bầu cử phải tính từ khi danh sách chính thức được công bố sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đáp ứng tất cả các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND được quy định trong Luật tổ chức QH, trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; được cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú tín nhiệm thì đưa vào danh sách chính thức và khi danh sách chính thức đó được công bố công khai thì việc vận động bầu cử mới chính thức bắt đầu.

Thưa ông, vừa qua có một số báo đã đưa thông tin tuyên truyền cho một số trường hợp đứng ra ứng cử ĐBQH. Vậy theo ông, đây có phải là việc thông tin tuyên truyền về vận động bầu cử?

PCN Lê Minh Thông: Tôi nghĩ rằng, đó chưa phải là vận động bầu cử, mà phải hiểu thế nào là vận động bầu cử. Đó là những thông tin, cho nên các báo cũng phải quán triệt về nguyên tắc bầu cử. Những nguyên tắc này thường dành cho các ứng cử viên kể cả người được giới thiệu và người tự ứng cử. Cho nên, các báo chí cũng phải hết sức cẩn trọng tuân thủ Luật bầu cử, cần phải đợi danh sách chính thức công bố, công khai thì lúc đó cuộc vận động bầu cử mới chính thức bắt đầu. Và tất cả các hoạt động đến thời điểm đó mới gọi là hoạt động vận động bầu cử.

Theo tôi, chuyện báo chí đưa tin người này được giới thiệu, người kia tự ứng cử cũng là câu chuyện bình thường của thông tin. Đây là thông tin cung cấp cho dư luận xã hội về quá trình chuẩn bị, quá trình triển khai các hoạt động hiệp thương, quá trình giới thiệu các cơ quan tổ chức theo luật định, quá trình tự ứng cử thì báo chí đưa thông tin là chuyện bình thường.

- Theo quy định, việc vận động bầu cử có thể diễn ra tại nơi ứng cử hoặc thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.  Vậy thông tin tuyên truyền ở đây nên được hiểu ở giới hạn nào, thưa ông?

PCN Lê Minh Thông:Theo tôi, việc vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng đối với những  người ứng cử ĐBQH, phải trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH được phép trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử, hoặc trên trang thông tin điện tử về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND quốc gia.

Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND, phải trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND, khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử nếu có.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo các trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đăng tải nội dung vận động bầu cử. Bên cạnh đó, các báo chí phải có trách nhiệm truyền đạt đầy đủ, công bằng các ý kiến nếu như các ứng cử viên họ sử dụng phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, các phương tiện thông tin, tuyên truyền không được đi vận động cho bất kỳ một cá nhân nào để vận động bầu cử mà chỉ dùng phương tiện thông tin đại chúng cho những người tự ứng cử, những người được ứng cử trả lời phỏng vấn hoặc trình bày các chương trình hành động của mình cho cử tri.

Việc vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa những người ứng cử. Không có câu chuyện ai hơn ai trong vận động bầu cử.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Thăng thực hiện
Nguồn:daibieunhandan.vn