Công văn số 294/BTNN-NV2 của Cục Bồi thường nhà nước hướng dẫn về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Công văn số 294/BTNN-NV2 của Cục Bồi thường nhà nước hướng dẫn về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực  bồi thường nhà nước