Thường trực UBMTTQ VIệt Nam phường An Mỹ tập huấn về nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng

Tối ngày 23/5/2019, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Mỹ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng cho gần 70 cán bộ Ban công tác Mặt trận, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.
Thường trực UBMTTQ VIệt Nam phường An Mỹ tập huấn về nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng Phòng Tư pháp đã giới thiệu các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng như trách nhiệm của UBND, UBMTTQVN xã, phường trong việc thực hiện các kiện nghị, cung cấp thông tin về chức năng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các dự án...cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.
Các đại biểu cũng được báo cáo viên hướng dẫn một số nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.
Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN phường cũng thông tin nhanh cho các đại biểu về kết quả Đại hội Mặt trận phường và thành phố, phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận trong thời gian tới.
(Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm)
Rubi