Tam Kỳ rà soát 216 thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công

UBND Thành phố Tam Kỳ đang rà soát bộ quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công, dự kiến sẽ chính thức vận hành ngày 2.1.2018. Theo đó, tổng số thủ tục hành chính các cơ quan của thành phố đăng ký thực hiện tại trung tâm hành chính công là 216 thủ tục thuộc 25 lĩnh vực (trong tổng số 456 thủ tục/37 lĩnh vực).

SAM 1270(Quang cảnh buổi họp rà soát TTHC đưa ra giải quyết tại trung tâm hành chính công)

Trong đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất thực hiện thêm 05 thủ tục hành chính không có trong quyết định công bố của UBND tỉnh. Hiện đã có 14/14 cơ quan xây dựng quy trình để gửi về Phòng Tư pháp rà soát, tuy nhiên một số cơ quan xây dựng quy trình chưa đúng mẫu, gộp nhiều thủ tục vào một quy trình, xây dựng chưa đủ quy trình theo thủ tục đã đăng ký... Về thời gian thực hiện, có 12 cơ quan giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tổng cộng 275,5 ngày, đạt tỷ lệ 16%, còn thấp so với yêu cầu của tỉnh là giảm 30%. Có 4 cơ quan tăng thời gian thực hiện thủ tục hành chính như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài chính - Kế hoạch, tổng cộng tăng 34 ngày. Hai cơ quan giữ nguyên thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với tỉnh là Chi cục Thuế và Phòng Văn hóa thông tin.
Lãnh đạo Thành phố Tam Kỳ yêu cầu các đơn vị, phòng ban có bộ thủ tục hành chính đăng ký tại trung tâm hành chính công rà soát, phấn đấu giảm thêm thời gian thực hiện đạt 30% trên tổng thời gian giải quyết hồ sơ./.

THÚY SƯƠNG
Nguồn:sotuphapqnam.govn