Tam Kỳ đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Chiều ngày 10/01/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tam Kỳ đã tiến hành họp đánh giá cho 09 phường và UBND xã Tam Thanh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.
Tam Kỳ đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 
Việc đánh giá tiếp cận pháp luật của các địa phương được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả đánh giá dựa trên 05 tiêu chí gồm 25 chỉ tiêu thành phần. Kết quả Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận 08 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với số điểm chưa làm tròn như sau: Hòa Thuận 95,75 điểm; Hòa Hương 94,25 điểm; Tam Thanh 93,75 điểm; Phước Hòa 92,75 điểm; An Mỹ 92,25 điểm; An Phú 91,75 điểm; Tân Thạnh 90,25 điểm; An Xuân 89,5 điểm.
Phường An Sơn đạt 90,5 điểm và Trường Xuân 89,75 điểm nhưng không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do trong năm 2018 có cán bộ công chức bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên liên quan đến thực thi công vụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 619/QĐ-TTg.
Trước đó, Hội đồng cũng đã họp và công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật cho 03 xã nông thôn mới gồm: Xã Tam Phú đạt 97,25 điểm; xã Tam Ngọc đạt 96,75 điểm; xã Tam Thăng đạt 95,5 điểm.
Như vậy, năm 2018 thành phố Tam Kỳ có 11/13 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.
 
THÚY SƯƠNG