Tam Kỳ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho 03 xã Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thăng

Sáng ngày 03/10/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tam Kỳ đã tiến hành họp đánh giá cho 03 xã Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thăng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.
Tam Kỳ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho 03 xã Tam Phú, Tam Ngọc, Tam Thăng
  
Năm 2018, thành phố Tam Kỳ đánh giá Nông thôn mới cho xã Tam Phú; đối với xã Tam Ngọc và Tam Thăng đã được công nhận nông thôn mới năm 2016 nhưng do quy định có bổ sung một số tiêu chí mới nên vẫn thuộc diện đánh giá sớm hơn so với các địa phương khác. Việc đánh giá tiếp cận pháp luật của các địa phương được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả đánh giá dựa trên 05 tiêu chí gồm 25 chỉ tiêu thành phần.
 Kết quả, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận 03 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 với số điểm cụ thể: Xã Tam Phú đạt 97,25 điểm; xã Tam Ngọc đạt 96,75 điểm; xã Tam Thăng đạt 95,5 điểm. Bên cạnh đó, một số nội dung cũng được Hội đồng đề nghị 03 xã rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian đến./.
 
THÚY SƯƠNG