Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước, thì:

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Hiện nay, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã cung cấp Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 đối với các lĩnh vực: Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh, Thay đổi cải chính hộ tịch cho trẻ em dưới 14 tuổi, Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, chứng thực bản sao.
Để thực hiện dịch vụ, Quý khách vui lòng chọn lĩnh vực cần thực hiện ở bên dưới:

1. CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

2. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO TRẺ EM ĐỦI 14 TUỔI TRỞ LÊN

3. XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, GIỚI TÍNH

4. CHỨNG THỰC BẢN SAO

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3851.772, email: tuphaptamky@yahoo.com.vn