Thông báo số 120/TB-TP ngày 31/7/2018kiểm tra công tác Tư pháp phường Tân Thạnh

Thông báo số 120/TB-TP ngày 31/7/2018kiểm tra công tác Tư pháp phường Tân Thạnh