Thông báo số 1159/TB-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc kết thúc phong tỏa tạm thời các khu vực trên địa bàn phường Phước Hòa, phường An Sơn

Thông báo số 1159/TB-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc kết thúc phong tỏa tạm thời các khu vực trên địa bàn phường Phước Hòa, phường An Sơn