Thông báo chuyển các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo về thực hiện tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ

Thông báo chuyển các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo về thực hiện tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ