Thông báo Kết quả kiểm tra công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm tại xã Tam Thanh

Thông báo Kết quả kiểm tra công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm tại xã Tam Thanh