Quyết định số 6819/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thực hiện một số thủ tục hành chính