Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND-UBND thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2018