Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp thực hiện nột số thủ tục hành chính

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp thực hiện nột số thủ tục hành chính