Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 9/01/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ về ban hành đề án phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 9/01/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ về ban hành đề án phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025