Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nột số thủ tục hành chính

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nột số thủ tục hành chính