Quyết định ố 1631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thực hiện nột số thủ tục hành chính

Quyết định ố 1631/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc Ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thực hiện nột số thủ tục hành chính