Công văn 267/STP-HCTP ngày 11.5.2018 của Sở Tư pháp về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực