CÔng văn số 979/HTQTCT-CT ngày 28/9/2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về việc hướng dẫn nghiệp vụ  liên quan đến chứng thực chữ ký trong văn bản ủy quyền

Nội dung chính của Công văn:
Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, "hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp này việc các thành viên trong hộ gia đình cùng ký văn bản ủy quyền để ủy quyền cho một thành viên làm đại diện cho việc vay vốn, thực hiện các giao dịch với ngân hàng chính sách xã hội về bản chất được hiểu là một hợp đồng.

Mặc khác theo quy định tại Điều 223 và 464 BLDS 2015 thì thông qua hợp đồng cho vay tài sản, bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. Theo đó, văn bản ủy quyền mà ngân hàng chính sách xã hội soạn thảo có nội dung liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản giữa ngân hàng chính sách xã hội và hộ gia đình vay vốn. Do vậy, căn cứ vào Khoản 4 Điều 25, Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, cơ quan có thẩm quyền chứng thực sẽ không chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền nêu trên mà hướng dẫn người yêu cầu chứng thực chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Chương 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP hoặc tiến hành công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng.
TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY