Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

26/10
Sáng
TRực Trung tâm hành chính công
 
Họp trực báo lụt bão
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
8h30
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
Đ/c Sử- Trưởng phòng
Trung tâm HCC
 
 

 

Chiều

Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Thứ ba

27/10
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Chiều

Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 

 

Thứ 4
28/10
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
 
Chiều Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
Thứ 5
29/10
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
7h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
 
Chiều Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
Thứ 6
30/10
Sáng
dự Diễn đàn "Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP" năm 2020
 
7h30
 
 
Đ.c Sử
 
 
HTUBND
 
 
Chiều Làm việc bình thường
 
 
13h30
 
 
CBCC phòng
 
 
Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố
 
 
Thứ 7
3110