Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

23/03
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
Trung tâm HCC

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ ba

24/03
Sáng
Dự làm việc với Sở Xây dựng về gải qyêt đơn thư
Đ.c Thủy nghỉ phép thứ 3, thứ 4
Đc Thống trực tiêp nhận chứng thực, hộ tịch
 
8h
 
Đc Sử
 
PH 1

 

Chiều

Làm việc bình thường
 
13h30
 
CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ 4
25/03
Sáng
Tham gia cưỡng chế An Phú
(đ.c Hoa trực một cửa tiêp nhận, xử lý hồ sơ)
 
6h30
 
Đ.c Sử, Thống
 
Phường An Phú
Đ.c Thống chuẩn bị biên bản liên quan
 
 
Chiều Đối thoại với hộ ông Nguyễn Văn Ta về giải quyết đơn thư. 14h
 
Đ/c Sử Phòng họp số 1  
Thứ 5
26/03
Sáng
Dự gặp mặt cán bộ thi công chức 2020 10h
 
Đ. C Sử, Sương PH 1  
 
Chiều          
Thứ 6
27/03
Sáng
Làm việc bình thường 7h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)