Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

16/12
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
Đ.c Thủy, Sương nghỉ phép năm
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
Đến ngày 20/12
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thống- Chuyên viên
 
 
Trung tâm HCC
 
 
 
 

 

Chiều

Làm việc bình thường      

 

Thứ ba

17/12
Sáng
dự Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XI 07h00 Đ.c Sử
 
HT thành phố

 

Chiều

Làm việc bình thường      

 

Thứ 4
18/12
Sáng
dự Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XI 7h30 Đ.c Sử HT thành phố  
 
Chiều Làm việc bình thường        
Thứ 5
19/12
Sáng
dự Hội nghị thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế. 7h30 Đ.c Sử HTTP  
 
Chiều Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng thành phố.        
Thứ 6
20/12
Sáng
Đ.c Thống trực 1 cửa 7h30      
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp