Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

02/9
 
Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (cả ngày)      

 

Thứ ba

03/9
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Từ thứ 3 đến thứ 6
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 
Trung tâm HCC
 

 

Chiều

Dự họp thống nhất kế hoạch cưỡng chế VPHC về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tam Thăng, phường An Phú, phường An Sơn 14h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1

 

Thứ 4
04/9
Sáng
Dự họp làm việc với Đội Quy tắc đô thị thành phố về công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố
 
Dự cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam họp lấy ý kiến góp ý vào 02 Dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Đ/c Sử tham gia lớp quản lý cấp phòng vào thứ 4,5,6
08h00
 
 
07h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1
 
 
PH B (tầng 4) Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam
 
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 5
05/9
Sáng
Làm việc bình thường 07h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 6
06/9
Sáng
Làm việc bình thường 07h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Chiều Họp tổng kết diễn tập 15h
 
Đ.c Sử HT cơ quan quân sự