Lịch công tác tuần phòng Tư pháp từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018

Lịch công tác tuần phòng Tư pháp từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018