Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

29/10
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
06h45
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Sương – Chuyên viên
Trung tâm HCC
 
 
Trường THCS Nguyễn Huệ

 

Chiều

Họp tư vấn cưỡng chế hành chính
Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính
14h
13h30
Đ.c Sử, Thống
Đ/c Sương – Chuyên viên
Phòng Tư pháp
Phường Hòa Thuận, phường An Mỹ

 

Thứ ba

30/10
Sáng
Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính 07h00 Đ/c Thống – Chuyên viên Phường An Sơn, phường Hòa Hương

 

Chiều

Dự họp UBND thành phố nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính
13h30
 
 
 
13h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
 
Đ/c Thống – Chuyên viên
 
Phòng họp số 3
 
 
 
Phường Trường Xuân, Xã Tam Ngọc

 

Thứ 4
31/10
Sáng
Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính 07h00 Đ/c Thống – Chuyên viên Xã Tam Phú, xã Tam Thanh  
 
Chiều Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính 13h30 Đ/c Thống – Chuyên viên Xã Tam Thăng, phường An Phú  
Thứ 5
01/11
Sáng
Dự họp thông qua danh mục các công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính
Thực hiện treo khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 và kiểm tra các địa phương về treo khẩu hiệu Ngày pháp luật
07h30
 
 
07h00
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Đ/c Thống – Chuyên viên
 
Đ.c Thống
Phòng họp số 1
 
 
Phường Phước Hòa, Phường An Xuân
 
 
Chiều Tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính 13h30 đến 15h Đ/c Thống – Chuyên viên
 
Phường Tân Thạnh  
Thứ 6
02/11
Sáng
Kiểm tra công tác Tư pháp phường An Mỹ
Trực TTHC Công
7h30 Đ.c Sử, Thủy, Sương
 
Thống
UBND phường An Mỹ  
Chiều Đánh giá CBCC năm 2018 (đề nghị CBCC chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân đúng theo hướng dẫn của UBND TP, Sương chuẩn bị hồ sơ liên quan) 14h00
 
CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp  
Thứ 7
03/11
Tư vấn thủ tục hành chính 07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Sương - Chuyên viên
Có Kế hoạch riêng