Lịch công tác Phòng Tư pháp từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

11/3
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Trung tâm HCC
 

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC)

 

Thứ ba

12/3
Sáng
Dự làm việc với Bưu điện Tam Kỳ về công tác thu hộ phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công thành phố 08h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
PH Trung tâm HCC

 

Chiều

Dự họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác khai thác quỹ đất lẻ trên địa bàn phường Phước Hòa 14h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
PH UBND P. Phước Hòa

 

Thứ 4
13/3
Sáng
Đi xác minh hồ sơ hộ tịch tại xã Tam Thanh và công an thành phố 07h00
 
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 
   
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC)  
Thứ 5
14/3
Sáng
Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh trường THCS Thái Phiên
07h30-8h30
 
 
07h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng, Đc. Hoa –Phó phòng
 
 
Đ/c Sương – Chuyên viên
HTTU
 
 
Trường THCS Thái Phiên, xã Tam Thanh
 
 
Chiều Dự họp trực báo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 14h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1  
Thứ 6
15/3
Sáng
Làm việc bình thường
 
 
07h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC)  
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC)